Aktualności

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

2019-05-30 14:20:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące informuje, że w dniu 19.06.2019 roku o godzinie 17:00 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.                                   


Porządek obrad:
1.    Powitanie gości i otwarcie obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie regulaminu obrad.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.
8.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.    
9.     Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.                          
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11.    Wybór Rady Nadzorczej.
12.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
13.    Podjęcie uchwał w sprawach:
      - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
      - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
      - Podziału nadwyżki bilansowej,
      - Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
      - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
      - Wyboru członków Rady Nadzorczej,
      - Kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2019 rok,
      - Wniosków zgłoszonych przez delegatów.
14.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni