Aktualności

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące

2017-05-15 09:40:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące informuje, że w dniu 2.06.2017 roku o godzinie 17:00 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST” w Łące.                                  


Porządek obrad:
1.    Powitanie gości i otwarcie obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie regulaminu obrad.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.
7.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem  finansowym za 2016 rok.    
8.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.                          
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.   Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.   Podjęcie uchwał w sprawach:
      -  Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
      -  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
      -  Podziału nadwyżki bilansowej,
      -  Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni,
      -  Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
      -  Kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2017 rok,
      -  Wniosków zgłoszonych przez delegatów.
12.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.


                                                                                                Za Zarząd Spółdzielni