Aktualności

Informacja o zmianie warunków Regulaminu świadczenia usług

2020-11-20 12:00:00

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. W związku z w/w zmianą przepisów prawa Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zmienia warunki Regulaminu świadczenia usług telefonicznych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, mając na celu dostosowanie postanowień w/w Regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.


Mając powyższe na uwadze na podstawie Uchwały nr 1/2020 z dnia 12.11.2020 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące:

1) w Regulaminie świadczenia usług telefonicznych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Spółdzielnia co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

b) § 11

- w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
Przed automatycznym przedłużeniem Umowy Abonenckiej, Spółdzielnia w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W przypadku, gdy Umowa Abonencka zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową Abonencką.

c) § 12 dodaje się ust. 3 1 i 32 w brzmieniu:

31. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Spółdzielnia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

1) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

2) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

32. Spółdzielnia potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 31, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

d) w § 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

e) § 34 na końcu usuwa się kropkę i dodaje się:

i uwzględnia zmiany Regulaminu świadczenia usług telefonicznych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadzone Uchwałą nr 1/2020 Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dnia 12.11.2020 roku, które wchodzą w życie od 21 grudnia 2020 roku.


W
umowie o świadczenie usługi telefonicznej wprowadza się następujące zmiany:


a) w § 3 dodaje się  ust. 4 w brzmieniu:
4. Spółdzielnia co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

b) w § 9

- w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Spółdzielnia w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.

- dotychczasowe ust. 3 - 8 stają się odpowiednio ust. 4 - 9.

c) w §10

- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w pkt. 1) na końcu po przecinku dodaje się:

a w przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej - jej wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Spółdzielnia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny lub w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu. Spółdzielnia ponadto potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie powyższego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

- dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru. Abonent może zrzec się tego prawa.

 


 W
Umowie o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem przydzielonego numeru


a) w § 3 dodaje się  ust. 5 w brzmieniu:
5. Spółdzielnia co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 b) w § 8
w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Spółdzielnia w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.

- dotychczasowe ust. 3 - 8 stają się odpowiednio ust. 4 - 9.

c) w § 9

- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w pkt. a) na końcu po przecinku dodaje się:

a w przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej - jej wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Spółdzielnia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny lub w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu. Spółdzielnia ponadto potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie powyższego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

- dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru. Abonent może zrzec się tego prawa.

2) w Regulaminie świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

3. Spółdzielnia jest zobowiązana do przeniesienia dostępu do sieci Internet pod warunkiem istnienia możliwości technicznych.

4. Spółdzielnia jako nowy dostawca usługi internetowej aktywuje usługę internetową w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.

5. Spółdzielnia jako dotychczasowy dostawca usługi internetowej zobowiązuje się świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi internetowej z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.

b) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. Spółdzielnia co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

c) § 5

- w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Spółdzielnia w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- dodaje się ust 7 1 w brzmieniu:

7 1 .W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.

d) w § 6 dodaje się ust 5 1 - 5 3 w brzmieniu:

51 Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usług internetowych z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni będącej dotychczasowym dostawcą usług internetowych Abonentowi przysługuje od niej odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

52 Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usług Internetowych z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni będącej nowym dostawcą usług Abonamentowi przysługuje od niej odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi Internetowej.

5 3 W przypadkach, o których mowa w ust. 5 1 i 5 2 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu określonego w § 2 ust. 4, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet.

e) w § 13

- dodaje się ust 3 1 i 3 2 w brzmieniu:

31. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Spółdzielnia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

32. Spółdzielnia potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 31, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

- dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Spółdzielnia zapewniała dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Spółdzielnia na żądanie Abonenta zapewnia bezpłatny dostęp do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

f) w § 15 na końcu usuwa się kropkę i dodaje się:
i uwzględnia zmiany Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadzone Uchwałą nr 1/2020 Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dnia 12.11.2020 roku, które wchodzą w życie od 21 grudnia 2020 roku.

W
umowie o świadczenie usług Internetowych wprowadza się następujące zmiany:


a) w Rozdziale Postanowienia ogólne, dodaje się ust. 34 w brzmieniu:

34. Operator co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

b) w Rozdziale warunki przedłużenia umowy:

- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

Przed automatycznym przedłużeniem Umowy Operator w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.

c) w Rozdziale warunki rozwiązania umowy

- w ust. 5 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej - jej wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej.

- ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b)wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

7. Operator potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

- dotychczasowe ust. 6 i 7 stają się odpowiednio ust. 8 - 9.

- w ust. 9 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się:

a w przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej- oświadczenie może zostać złożone w formie dokumentowej. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się wówczas odpowiednio.

- dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Operator zapewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Operator na żądanie Abonenta zapewnia bezpłatny dostęp do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

 


umowie nr {................} o świadczenie usług internetowych wprowadza się następujące zmiany:

 

a) w § 1 ust. 1 w miejsce "ust. 4" wpisuje się "ust. 5"
b) w § 2

- ust. 2 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Spółdzielnia w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.

- dotychczasowe ust. 4 i 5 stają się odpowiednio ust. 5 - 6

c) w § 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Spółdzielnia co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, w ramach której Spółdzielnia zapewniała dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Spółdzielnia na żądanie Abonenta zapewnia bezpłatny dostęp do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

d) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w pkt. a) po przecinku dodaje się:

przez złożenie pisemnego oświadczenia, a w przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej - jej wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Spółdzielnia niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny lub w przypadku Abonenta, który wskazał numer geograficzny poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu. Spółdzielnia ponadto potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie powyższego oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.3) w
Regulaminie świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:


a) w Rozdziale V Zawarcie umowy

- w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4. W przypadku, gdy Umowa Abonencka zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową Abonencką.

 b) w Rozdziale VI Pakiety i programy telewizyjne dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. Operator co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

c) w Rozdziale XVII Rozwiązanie umowy dodaje się ust. 4 1 i 4 2 w brzmieniu:

4 1 W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

42. Operator potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 41, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.
d) w Rozdziale XVIII Postanowienia końcowe ust. 7 na końcu usuwa się kropkę i dodaje się:

i uwzględnia zmiany Regulaminu świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadzone Uchwałą nr 1/2020 Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dnia 12.11.2020 roku, które wchodzą w życie od 21 grudnia 2020 roku.

 

W umowie o świadczeniu Usług Telewizyjnych wprowadza się następujące zmiany:

a) w Rozdziale Postanowienia ogólne dodaje się ust. 25 w brzmieniu:

25. Operator co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

b) w Rozdziale Warunki przedłużenia umowy:

- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

Przed automatycznym przedłużeniem Umowy Operator w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o jej automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

- dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową Abonencką.

c) w Rozdziale Warunki rozwiązania umowy:

- w ust. 4 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie dokumentowej, jej wypowiedzenie może zostać złożone w formie dokumentowej.

- ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

a) wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;

b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie podlegającej wypowiedzeniu - w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

6.Operator potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

- dotychczasowe ust. 5 i 6 stają się odpowiednio ust. 7 - 8.


Zmiany powyższe wchodzą w życie w dniu 21 grudnia 2020 roku.


Pouczenie:

 

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. W tym celu Abonent, nie później niż do dnia wejścia zmian w życie, ma prawo doręczyć Spółdzielni pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na to, że wprowadzone zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, to w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy, Spółdzielni przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Brak wypowiedzenia umowy przez Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

 

Regulaminy dostępne są poniżej


Regulamin internetowy zmiany XII 2020

Regulamin Telewizji Cyfrowej XII 2020

Regulamin usług telefonicznych XII 2020