Aktualności

Informacja dotycząca zmian Prawa telekomunikacyjnego i nowe zapisy w Regulaminach oraz Umowach

2018-11-09 15:35:00

Informujemy, że od dnia  12 grudnia 2018 r.  zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. W związku z w/w zmianą przepisów prawa Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zmienia warunki Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące, Regulaminu Świadczenia Usługi Multiroom przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST" w Łące, Regulaminu świadczenia dodatkowej Usługi Multiscreen WIST TV mając na celu dostosowanie postanowień w/w Regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.
    Mając powyższe na uwadze
1) na podstawie Uchwały nr 8/2018 z dnia 31 października 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące (tekst jednolity wg stanu na dzień 12 września 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:
 - § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych Spółdzielnia zawiera w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie 30 dni od złożenia wniosku po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków wynikających z Regulaminu z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. W przypadku zawierania umowy z konsumentem przed jej zawarciem Spółdzielnia poinformuje go o prawie wyboru jej formy.
§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może ulec zmianie za porozumieniem stron wyrażonym na piśmie w formie Aneksu do umowy, w formie elektronicznej lub dokumentowej.
§ 35 otrzymuje brzmienie:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i uwzględnia zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadzone Uchwałą nr 2/2010 Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dnia 30 września 2010 roku, która weszła w życie od 01 grudnia 2010 roku oraz Uchwałą nr 2/2013 Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące z dnia 26 kwietnia 2013 roku, która weszła w życie od 20 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą nr 7a/2014 z dnia 30 maja 2014 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, która wchodzi w życie od 8 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą nr 7/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, która wchodzi w życie od 12 września 2018 roku oraz Uchwałą nr 8/2018 z dnia 31 października 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, która wchodzi w życie od 12 grudnia 2018 roku.


 W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2 dodaje się  ust. 3 - do 7 w brzmieniu:
3. Spółdzielnia zobowiązuje się do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. Na żądanie Abonenta Spółdzielnia zablokuje połączenia wychodzące lub przychodzące na numery wszystkich lub poszczególnych usług o podwyższonej opłacie .
4. Spółdzielnia oferuje bezpłatnie Abonentowi cztery progi kwotowe dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego okresu rozliczeniowego które wynoszą:
 0,00 zł
35,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
Abonent może zmienić wybrany próg kwotowy dla usługi o podwyższonej opłacie.
5. W przypadku gdy Abonent nie dokonał wyboru progu kwotowego określonego w ust. 4 wynosi on 35,00 zł dla każdego okresu rozliczeniowego.
6. Po osiągnięciu progu kwotowego określonego w ust. 4 lub 5 Spółdzielnia natychmiast poinformuje Abonenta o tym fakcie oraz zablokuje możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej  opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
7. W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem obowiązków określonych w ust. 3-6 Spółdzielnia nie może żądać do Abonenta opłat za tę usługę.
 - w § 10
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zmiana umowy w formie dokumentowej może nastąpić np. przez telefon, e-mail lub na stronie internetowej Spółdzielni. Potwierdzenie zmiany warunków umowy wraz z oświadczeniem Abonenta o związaniu się tymi warunkami Spółdzielnia dostarczy na trwałym nośniku.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Konsument w przypadku zmiany umowy dokonywanej na odległość może odstąpić od tej zmiany w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym zakresie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Zmiana Umowy w zakresie miejsca instalacji stacji telefonicznej następuje w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Abonenta. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej następuje w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej oraz doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy na trwałym nośniku w  postaci odpowiadającej formie zawarcia umowy, chyba że Abonent złożył żądanie ich doręczenia drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub też w przypadku Abonenta, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W przypadku gdy proponowana zmiana warunków umowy określonej w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku gdy Abonent nie wypowie umowy uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki umowy.

 W Umowie o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem przydzielonego numeru

 - w § 2 dodaje się  ust. 6 - do 10 w brzmieniu:
6.Spółdzielnia zobowiązuje się do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie. Na żądanie Abonenta Spółdzielnia zablokuje połączenia wychodzące lub przychodzące na numery wszystkich lub poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie.
7. Spółdzielnia oferuje bezpłatnie Abonentowi cztery progi kwotowe dla usług o podwyższonej opłacie dla każdego okresu rozliczeniowego które wynoszą:
 0,00 zł
35,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
Abonent może zmienić wybrany próg kwotowy dla usługi o podwyższonej opłacie.
8. W przypadku gdy Abonent nie dokonał wyboru progu kwotowego określonego w ust. 7 wynosi on 35,00 zł dla każdego okresu rozliczeniowego.
9. Po osiągnięciu progu kwotowego określonego w ust. 7 lub 8 Spółdzielnia natychmiast poinformuje Abonenta o tym fakcie oraz zablokuje możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
10. W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem obowiązków określonych w ust. 6-9 Spółdzielnia nie może żądać do Abonenta opłat za tę usługę.
 - W § 9
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron w formie  pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zmiana umowy w formie dokumentowej może nastąpić np. przez telefon, e-mail lub na stronie internetowej Spółdzielni. Potwierdzenie zmiany warunków umowy wraz z oświadczeniem Abonenta o związaniu się tymi warunkami Spółdzielnia dostarczy na trwałym nośniku.
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Konsument w przypadku zmiany umowy dokonywanej na odległość może odstąpić od tej zmiany w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym zakresie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Zmiana Umowy w zakresie miejsca instalacji stacji telefonicznej następuje w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Abonenta. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej następuje w  okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej oraz doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy na trwałym nośniku w  postaci odpowiadającej formie zawarcia umowy, chyba że Abonent złożył żądanie ich doręczenia drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub też w przypadku Abonenta, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W przypadku gdy proponowana zmiana warunków umowy określonej w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W przypadku gdy Abonent nie wypowie umowy uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki umowy.

2) na podstawie Uchwały nr 9/2018 z dnia 31 października 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące W Regulaminie świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące (tekst jednolity wg stanu na dzień 12 września 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:
 - w § 5
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  następuje zawarcie Umowy o świadczenie usług internetowych w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. W przypadku zawierania umowy z konsumentem przed jej zawarciem Spółdzielnia poinformuje go o prawie wyboru jej formy.
ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Umowa o świadczenie usług internetowych może ulec zmianie za porozumieniem stron wyrażonym na piśmie, w formie elektronicznej lub dokumentowej.
- w § 13  na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się:
oraz uchwałą nr 9/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące, która wchodzi w życie od 12 grudnia 2018 roku.

W umowie o świadczeniu usług Internetowych wprowadza się następujące zmiany:
 - W Rozdziale warunki rozwiązania umowy ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
10. Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
11. Zmiana umowy w formie dokumentowej może nastąpić  np. przez telefon, e-mail lub na stronie internetowej Spółdzielni. Potwierdzenie zmiany warunków umowy wraz z oświadczeniem Abonenta o związaniu się tymi warunkami Spółdzielnia dostarczy na trwałym nośniku. Konsument w przypadku zmiany umowy dokonywanej na odległość może odstąpić od tej zmiany w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym zakresie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

W  umowie o świadczenie usług internetowych wprowadza się następujące zmiany:
§ 9 otrzymuje brzmienie:
Zmiana treści umowy  może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.  Zmiana umowy w formie dokumentowej może nastąpić np. przez telefon, e-mail lub na stronie internetowej Spółdzielni. Potwierdzenie zmiany warunków umowy wraz z oświadczeniem Abonenta o związaniu się tymi warunkami Spółdzielnia dostarczy na trwałym nośniku.

3)  na podstawie Uchwały nr 10/2018 z dnia 31 października 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w Regulaminie Świadczenia Usług Telewizji Cyfrowej przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:
 - W Rozdziale II  w pkt. 24 w miejsce wyrazu "podpisywana"  wpisuje się wyraz "zawierana"
 - w Rozdziale III
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
w ust. 2 w miejsce wyrazu "podpisywanej"  wpisuje się wyraz "zawieranej"
ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
Operator będzie informował Abonenta o zmianach Cennika w postaci odpowiadającej formie w jakiej umowa została zawarta, chyba że Abonent zażądał  jego dostarczania drogą elektroniczną na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej lub elektronicznego podobnego środka porozumiewania się na odległość lub też w przypadku Abonenta, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej  na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
- w Rozdziale V ust. 3 w miejsce wyrazu "podpisywana" wpisuje się wyraz "zawierana"
- w Rozdziale VIII ust. 1w miejsce wyrazu "podpisywania" wpisuje się wyraz "zawierania"
- w Rozdziale IX ust. 1 w miejsce wyrazu "podpisaniu"  wpisuje się wyraz "zawarciu"
- w Rozdziale X ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
W przypadku zmiany cen w Cenniku na wyższe, jeśli Abonent korzysta z Usług których dotyczyć będzie podwyżka, Abonent zostanie poinformowany  zmianach  w formie określonej w Rozdziale III ust. 10 z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego.
- w Rozdziale XVII ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, zmieniony  uchwałą nr 10/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące, która wchodzi w życie od 12 grudnia 2018 roku.

    W Regulaminie Świadczenia Usługi Multiroom przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:
- w Rozdziale II
w ust. 1 w   miejsce wyrazu "podpisywania" wpisuje się wyraz "zawierania"
w ust. 2 w   miejsce wyrazu "podpisania" wpisuje się wyraz "zawierania"
w ust. 3 w  zdanie pierwszym w   miejsce wyrazu "podpisywana" wpisuje się wyraz "zawierana". W zdaniu drugim w   miejsce wyrazu "podpisać" wpisuje się wyraz "zawrzeć"
w ust. 4 w   miejsce wyrazu "podpisanej" wpisuje się wyraz "zawartej"
w ust. 5 w miejsce wyrazów "dokument podpisywany przez osobę chcącą"  wpisuje się wyrazy "wniosek osoby chcącej"
w ust. 6 w miejsce wyrazów "dokument podpisywany przez osobę chcącą"  wpisuje się wyrazy "wniosek osoby chcącej"
- w Rozdziale VII ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2013 roku, zmieniony  uchwałą nr 10/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące, która wchodzi w życie od 12 grudnia 2018 roku.

    W  Regulaminie świadczenia dodatkowej Usługi Multiscreen WIST TV wprowadza się następujące zmiany:
- w Rozdziale IV Zawarcie umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Usługa dodatkowa  Multiscreen WIST TV może być realizowana na podstawie Umowy o świadczenie usług Telewizji Cyfrowej zawartej pomiędzy Abonentem a Spółdzielnią, bądź po jej zawarciu  przez jej zmianę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

- w Rozdziale XI ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2014 roku, zmieniony  uchwałą nr 10/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące, która wchodzi w życie od 12 grudnia 2018 roku.

    W umowie o świadczeniu usług Telewizyjnych wprowadza się następujące zmiany:

 - w Rozdziale Warunki rozwiązania umowy ust. 11 otrzymuje brzmienie:
Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zmiana umowy w formie dokumentowej może nastąpić  np. przez telefon, e-mail lub na stronie internetowej Spółdzielni.  Potwierdzenie zmiany warunków umowy wraz z oświadczeniem Abonenta o związaniu się tymi warunkami Spółdzielnia dostarczy na trwałym nośniku. Konsument w przypadku zmiany umowy dokonywanej na odległość może odstąpić od tej zmiany w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym zakresie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Pouczenie:
Równocześnie informujemy, że Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy abonenckiej w związku z brakiem akceptacji zmian w/w, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy abonenckiej powstanie roszczenie Spółdzielni o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego na warunkach określonych w umowie.
Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych, usług internetowych oraz usług telewizyjnych według zmienionych warunków.