Aktualności

Informacja dotycząca zmian Cennika Usług Telekomunikacyjnych od 15 maja 2019 r.

2019-04-12 14:50:00

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cennika Usług Telekomunikacyjnych powodująca obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiany dotyczą określenia stawki maksymalnej na poziomie 1 zł (brutto) za minutę połączenia, przy czym wspomniane modyfikacje dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Pouczenie:

            Informujemy jednocześnie, że Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy abonenckiej w związku z brakiem akceptacji w/w zmian, które może być zrealizowane do 15 maja 2019 r. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy abonenckiej powstanie roszczenie Spółdzielni o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego na warunkach określonych w umowie.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych według zmienionych warunków.