OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM nr 1/2014

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM nr 1/2014

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące z siedzibą w Łące nr 175, 36-004 Łąka; NIP 8130014128, REGON 690020028, KRS nr 0000095934 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) na wykonanie zadania budowa sieci NGA w gminach Czarna i Trzebownisko realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa sieci NGA przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną ”Wist” w Łące” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest budowa sieci szerokopasmowej NGA FTTH w miejscowościach Łukawiec, Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała, rozbudowa węzła dystrybucyjnego dla obsługi wszystkich użytkowników końcowych podłączonych do nowo wybudowanych sieci NGA FTTH z miejscowości Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała, Łukawiec zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot przetargu obejmuje w szczególności:

- budowę sieci szerokopasmowej w miejscowościach Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała – gmina Czarna oraz w miejscowości Łukawiec – gmina Trzebownisko wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń dostępowych dla w/w miejscowości.

- rozbudowę węzła dystrybucyjnego dla obsługi wszystkich użytkowników końcowych podłączonych do nowo wybudowanych sieci FTTH z miejscowości Czarna, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Wola Mała, Łukawiec.

 

III. TERMIN REALIZACJI

Termin rozpoczęcia robót: 2014-03-03
Termin zakończenia robót: 2015-08-30

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA

Warunki udziału w przetargu są określone w Regulaminie udzielania zamówień i zawierania umów w ramach projektu pn. „Budowa sieci NGA przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną ”Wist” w Łące” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II. 1 Sieć szerokopasmowa Polskich Wschodniej dostępnym na www.wist.com.pl, zwanym w dalszej części ogłoszenia „Regulaminem” oraz w Dokumentacji Przetargowej dostępnej na www.wist.com.pl

 

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Oferenta oraz Organizatora oraz nr postępowania przetargowego według formularza oferty podanego na stronie internetowej www.wist.com.pl

Oferty należy składać w siedzibie Organizatora w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 1 lub listem poleconym lub pocztą kurierską, przy czym za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora.

Termin składnia oferty upływa w dniu 19 lutego 2014 r. o godzinie 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2014 r. o godzinie 14.15 w siedzibie Organizatora, Łąka nr 175, 36-004 Łąka, pokój nr 3.

 

VI. OSOBY KONTAKTOWE

Kwestie techniczne - Andrzej Kochanowicz – Wiceprezes Zarządu pod numerem telefonu 17 7727506
Kwestie formalne – Małgorzata Stępień-Wepsięć – Specjalista ds. Marketingu i Finansów pod numerem telefonu 17 7726966

 

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem.

Regulamin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU

Odpowiedź na pytanie SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków

Wzór umowy

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcom