Aktualności

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST” w Łące

2018-06-07 15:30:00

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące informuje, że w dniu 22.06.2018 roku o godzinie 17:00 w miejscowości Nowa Wieś 414 w Hotelu Blue Diamond odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST” w Łące.
Porządek obrad:
1.    Powitanie gości i otwarcie obrad.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie regulaminu obrad.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli.
7.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem  finansowym za 2017 rok.    
8.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.                          
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
      - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
      - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
      - Podziału nadwyżki bilansowej,
      - Zmiany Statutu Spółdzielni,
      - Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni,
      - Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
      - Kierunków rozwoju i działalności Spółdzielni na 2018 rok,
      - Wniosków zgłoszonych przez delegatów.
12.    Wolne wnioski i zakończenie obrad.


                                                                                      Za Zarząd Spółdzielni