Aktualności

Informacja dotycząca zmian Prawa telekomunikacyjnego i nowe zapisy w Regulaminach oraz Umowach.

2018-08-03 09:35:00

Informujemy, że od dnia 12 września  2018 r.  zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którymi Konsument nie będzie miał już możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
    W związku z w/w zmianą przepisów prawa Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące zmieni od 12 września  2018 r.  warunki Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące oraz Regulaminu świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące mając na celu dostosowanie postanowień w/w Regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo telekomunikacyjne.
    Mając powyższe na uwadze
1) na podstawie Uchwały nr 7/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące  w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące wprowadza się następujące zmiany:
- § 8  ust. 2  tiret ostatni otrzymuje brzmienie: „w przypadku konsumenta informację o możliwości zakończenia sporu polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.”

 - § 32  ust. 8  zdanie ostatnie otrzymuje  brzmienie:
"Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Spółdzielnią  może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."

 - w § 35 po wyrazach "od 8 czerwca 2014 roku" dodaje się wyrazy  "oraz  Uchwałą nr 7/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, która wchodzi w życie od 12 września 2018 roku"


W Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- § 12 otrzymuje  brzmienie:
" Abonent może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Spółdzielnią może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."


W Umowie o świadczenie usług telefonicznych z przeniesieniem przydzielonego numeru wprowadza się następujące zmiany:

- § 11 otrzymuje  brzmienie:
" Abonent może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Spółdzielnią może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."


2) na podstawie Uchwały nr 6/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące w Regulaminie świadczenia usług internetowych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące (tekst jednolity wg stanu na dzień 8 czerwca 2014 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- § 5  ust. 5  tiret ostatni otrzymuje brzmienie: „w przypadku konsumenta informację o możliwości zakończenia sporu polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.”

 - §11  ust. 8  zdanie ostatnie otrzymuje  brzmienie:
"W przypadku gdy reklamującym jest Konsument spór cywilnoprawny może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."

 - w § 35 po wyrazach "od 30 maja 2014 roku" dodaje się wyrazy "oraz  Uchwałą nr 6/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku Zarządu Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące, która wchodzi w życie od 12 września 2018 roku"

W Umowie o świadczenie usług internetowych zawartej do dnia 31 marca 2018 roku pomiędzy Spółdzielnią a Abonentem wprowadza się następujące zmiany:

- § 7  ust. 5  otrzymuje brzmienie:
" Abonent może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Spółdzielnią może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."


W Umowie o świadczeniu usług Internetowych zawartej od dnia 1 kwietnia 2018 roku pomiędzy Spółdzielnią a Abonentem wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale Reklamacje ust. 11. otrzymuje brzmienie:
"W przypadku gdy reklamującym jest Konsument spór cywilnoprawny może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich."

Pouczenie:
Równocześnie informujemy, że Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy abonenckiej w związku z brakiem akceptacji zmian w/w, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy abonenckiej powstanie roszczenie Spółdzielni o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego na warunkach określonych w umowie.
Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych według zmienionych warunków.